Vi khuẩn kháng kháng sinh tại Việt Nam ở mức độ nghiêm trọng

Qua thực tế và nghiên cứu ban đầu cho thấy, kháng kháng sinh tại Việt Nam đang ở mức độ nghiêm trọng. Ngoài ra, việc sử dụng kháng sinh và …

Vi khuẩn kháng kháng sinh tại Việt Nam ở mức độ nghiêm trọng Đọc bài »