Xơ gan Child C là gì ?

Xơ gan Child C là xơ gan loại C được đánh giá theo thang điểm xơ gan Child Pugh. Xơ gan Child C cho tiên lượng xấu về tình trạng …

Xơ gan Child C là gì ? Đọc bài »